Jako Kierownik Oddziału Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Koszalinie wyrażam wolę realizacji polityki jakości i zobowiązuję się do:

  • zachowania zgodności systemu zarządzania Laboratorium z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2005+Ap1:2007+AC:2007
  • przestrzegania w usługach świadczonych naszym klientom dobrej, profesjonalnej praktyki laboratoryjnej oraz jakości badań
  • prowadzenia badań zawsze zgodnie z wymaganiami klientów według aktualnych, obowiązujących i wdrożonych w Laboratorium metod badawczych
  • zapewnienia właściwego nadzoru nad personelem wykonującym badania.
   Oświadczam, że:
  • kierownictwo i personel Laboratorium jest niezależne i bezstronne, wolne od jakichkolwiek handlowych, finansowych lub innych nacisków, zarówno wewnętrznych jak i zewnętrznych, które mogłyby niekorzystnie wpływać na jakość ich pracy
  • cały personel Laboratorium zna i stosuje politykę i procedury systemu zarządzania w swojej pracy i jest świadomy istoty i ważności swoich działań i tego jak przyczynia się do osiągania celów systemu zarządzania, przestrzega procedur zachowania poufności i praw własności klienta
  • laboratorium nie podejmie się żadnych działań, które mogłyby podważyć zaufanie do wiarygodności i rzetelności prowadzonych badań ani nie wykona badań, które nie gwarantują jakości ich wyników.

   Deklaruję, że dołożę wszelkich starań, aby powyższa Polityka Jakości była w pełni realizowana, a funkcjonujący w Laboratorium System Zarządzania, zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005+Ap1:2007+AC:2007 podlegał ciągłemu doskonaleniu z uwzględnieniem wymagań klienta i ustawodawstwa.

podpis Kierownika ZHW O/Koszalin

Koszalin, dnia 04-05-2016 r.