Zakład Higieny Weterynaryjnej w Szczecinie Oddział w Koszalinie będący laboratorium badawczym wchodzącym w skład Inspekcji Weterynaryjnej, realizuje swoje zadania zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Szczecinie. Zakład Higieny Weterynaryjnej w Szczecinie Oddział w Koszalinie wdrożył wymagania normy PN - EN ISO / IEC 17025:2018 - 02. Głównym celem Laboratorium jest realizacja procesu badawczego, który dostarczy Klientom ważnych wyników badań, zarówno w obszarze regulowanym prawnie, jak i poza nim.

Cały personel Laboratorium:

  • jest świadomy istoty i ważności swoich działań,
  • został poinformowany o wpływie jakości świadczonej pracy na osiąganie celów systemu zarządzania, zrozumienie i spełnienie wymagań Klientów oraz wymagań ustawowych i przepisów prawnych,
  • jest zapoznany z normą PN - EN ISO / IEC 17025:2018 - 02 i dokumentacją systemu zarządzania, oraz stosuje w praktyce zawarte w tych dokumentach wymagania,
  • działa bezstronnie i niezależnie, nie ulega naciskom, ani żadnym innym oddziaływaniom zarówno wewnętrznym, jak i zewnętrznym, które mogłyby wpływać na wiarygodność i rzetelność uzyskanych wyników badań,
  • jest zobligowany do zachowania poufności w swoich działaniach,
  • jest kompetentny w zakresie przydzielonych obowiązków oraz posiada niezbędne uprawnienia i upoważnienia do wykonywanych zadań.

Kierownictwo Laboratorium gwarantuje zaangażowanie w:

  • spełnienie wymagań Klienta oraz wymagań ustawowych i przepisów prawnych,
  • ciągłe doskonalenie systemu zarządzania Laboratorium oraz zachowanie jego zgodności z PN - EN ISO / IEC 17025:2018 - 02,
  • utrzymanie integralności systemu zarządzania podczas planowania i wdrażania zmian w systemie zarządzania.