Uprzejmie informujemy, że od dnia 19.10.2020 r. obowiązuje nowe wydanie Umowy/zlecenia na wykonanie badań.


Informujemy, że od dnia 14.07.2020 r. uległy zmianie wydania Załączników do umowy / zlecenia na wykonanie badań (badania usługowe) w związku z rozszerzeniem pozycji cennika WIW Szczecin o usługę "Stwierdzanie zgodności wyniku badania (dla jednej metody badawczej)" - koszt 35 zł. Zaktualizowane wydania formularzy dotyczą: Pracowni Chemicznej, Pracowni Mikrobiologii Pasz, Pracowni Mikrobiologii Środków Spożywczych i Pracowni Patologii (Mleko).


Informujemy, że od dnia 01.07.2020 r. obowiązuje wydanie 4 formularza Umowy / zlecenia na wykonanie badań (F - 03 / PO - 02)


Uprzejmie informujemy, że od dnia 16.03.2020 .r do dnia 27.03.2020 następują zmiany w organizacji pracy O/ZHW Koszalin.
Szczegóły w komunikacie


Uprzejmie informujemy, że od dnia 15.01.2020 r wznawiamy wykonywanie badań w kierunku obecności pałeczek Salmonella spp. i Listeria monocytogenes metodą real time PCR w próbkach żywności i pasz.


INFORMACJA DLA KLIENTÓW - HODOWCÓW RYB.
W związku ze zmianami organizacyjnymi w O/ZHW i personalnymi w Pracowni Chorób Ryb od dnia 19.04.2019 r. badania ryb przejmuje Pracownia Patologii. Wszystkie dotychczasowe badania wykonywane w Pracowni Chorób Ryb będą wykonywane w Pracowni Patologii.
Osobami do kontaktu są :

 1. Kierownik Pracowni Patologii - lek. wet. Ryszard Chorąży - tel. 94 343 90 35 lub 34
 2. Kierownik O/ZHW - dr Janusz Nyk - tel. 94 343 90 23

W najbliższym czasie Pracownia Patologii rozszerzy badania ryb w kierunku wirusowych chorób zakaźnych, poprzez wprowadzenie techniki RT-PCR do identyfikacji kwasu nukleinowego wirusów VHS i IHN oraz innych, na które zapotrzebowanie zgłoszą hodowcy ryb.


Ochrona danych osobowych / RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1, 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) - zwanego dalej RODO informuję, iż:

 1. Administratorem danych osobowych jest Zachodniopomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii z siedzibą w Szczecinie, ul. Ostrawicka 2, 71-337.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych możliwy jest kontakt z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem mailowym: iod@wiw.szczecin.pl oraz pod numerem tel. 508 171 254.
 3. Celem przetwarzania danych osobowych jest wykonywanie obowiązków prawnych nałożonych na Zachodniopomorskiego Lekarza Weterynarii mocą prawa - w szczególności Ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. o Inspekcji Weterynaryjnej (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 112, poz. 744 z późn. zm.) Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, e lub art. 9 ust. 2 lit. a Rozporządzenia.
 4. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa lub umowy powierzenia przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres wymagany prawem, określony w szczególności na podstawie przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
 6. Każdej osobie, której dane osobowe są przetwarzane przysługuje:
  • prawo do dostępu do danych - art. 15 Rozporządzenia
  • prawo do sprostowania danych - art. 16 Rozporządzenia
  • prawo do usunięcia danych - art. 17 Rozporządzenia
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych - art. 18 Rozporządzenia
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania - art. 21 Rozporządzenia
  • prawo do cofnięcia zgody, jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust.1 lit. a Rozporządzenia, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. Każdy, którego dane osobowe są przetwarzane ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, iż dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z przepisami Rozporządzenia.
 8. Podanie danych osobowych jest:
  • obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;
  • dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie zgody lub ma na celu zawarcie umowy.
  Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości realizacji czynności urzędowych lub nie zawarcie umowy.
 9. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/ organizacji międzynarodowej.
 10. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Informacja dla hodowców ryb i producentów materiału zarybieniowego

    Uprzejmie informujemy klientów Oddziału ZHW w Koszalinie, że w nr 2/2019 Komunikatów Rybackich została opublikowana praca pt. "Analiza epizootyczna wybranych wirusowych chorób ryb wystepujących w ośrodkach hodowlanych na terenie Pomorza środdkowego w latach 2010-2018" autorstwa pracowników Oddziału ZHW w Koszalinie. Praca zawiera analizę epizootyczną w/w chorób. Zachęcamy do lektury

    Uprzejmie informujemy klientów Oddziału ZHW w Koszalinie, że w nr 4/2017 Komunikatów Rybackich została opublikowana praca pt. "Patogeny infekcyjne i inwazyjne diagnozowane u ryb pochodzacych z ośrodków hodowlanych na terenie Pomorza Środkowego w latach 2013-2016" autorstwa pracowników Oddziału ZHW w Koszalinie. Praca zawiera dane dotyczące diagnostyki paryzotologicznej, mikrobiologicznej i wirusologicznej ryb. Zachęcamy do lektury

    Uprzejmie informujemy klientów Oddziału ZHW w Koszalinie, że w nr 2/2018 Komunikatów Rybackich została opublikowana praca pt. "Wrażliwość in vitro na chemioterapeutyki izolatów Yersinia ruckeri pochodzących od ryb z ośrodków hodowlanych na terenie Pomorza Środkowego w latach 2013-2016" autorstwa pracowników Oddziału ZHW w Koszalinie. Praca zawiera dane dotyczące wrażliwości na antybiotyki i chemioterapeutyki szczepów Y. ruckeri w przebiegu yersiniozy - ERM. Zachęcamy do lektury

    Uprzejmie informujemy klientów Oddziału ZHW w Koszalinie, że w nr 4/2017 Komunikatów Rybackich została opublikowana praca pt. "Patogeny infekcyjne i inwazyjne diagnozowane u ryb pochodzacych z ośrodków hodowlanych na terenie Pomorza Środkowego w latach 2013-2016" autorstwa pracowników Oddziału ZHW w Koszalinie. Praca zawiera dane dotyczące diagnostyki paryzotologicznej, mikrobiologicznej i wirusologicznej ryb. Zachęcamy do lektury


   Jako Urzędowe Laboratorium spełniające wymagania Polskiego Centrum Akredytacji mamy obowiązek utrzymywania zgodności z wymaganiami akredytacyjnymi określonymi w dokumentach PCA oraz dostosowywania się do zmian na zasadach i w terminie przez niego ustalonym. Ponieważ Zakład Higieny Weterynaryjnej nie pobiera samodzielnie próbek do badań, musi uzupełnić dokumentację systemową o dane dotyczące planu/harmonogramu pobierania próbek oraz procedur stosowanych przez pobierającego (Dokument PCA DAB-07 wydanie 11 z dnia 24.01.2019 r.). W związku z tym Laboratorium zwraca się z prośbą do swoich klientów: Powiatowych Inspektoratów Weterynarii, producentów, właścicieli, hodowców, osób prywatnych oraz innych osób prawnych o zapoznanie się i stosowanie nowych wydań formularza Zlecenia na badanie (F-03/PO-02 wydanie 2 obowiązujące od dnia 19.06.2018 r.) oraz załączników do zlecenia na badania usługowe lub urzędowe w poszczególnych pracowniach badawczych.
   W przypadku wątpliwości co do prawidłowego wypełnienia zlecenia na badanie oraz wyboru załącznika prosimy o kontakt z kierownikami pracowni badawczych.
Numery telefonów do pracowni badawczych znajdują się w nagłówkach załączników do badań
oraz w zakładce Kontakt
   Klient ma prawo za zgodą Kierownika ZHW O/Koszalin do przebywania w laboratorium i obserwacji badania wyłącznie własnej próbki. Kierownik pracowni wraz z Kierownikiem ZHW O/Koszalin uzgadniają z klientem warunki, jakie musi on spełnić, by móc obserwować przebieg badań.