Pracownia Patologii

tel.: kierownik i asystenci 94-343-90-34, laborantki 94-343-90-50, pracownia badawcza-mikrobiologia 94-343-90-34,

Próbki do badań przyjmowane są w godz. od 700 - 1300 każdego dnia roboczego. Próbki wymagające badania tego samego dnia przyjmowane są do godz. 1300. Rozpoczęcie badania po 1300 możliwe jest jedynie po wcześniejszym uzgodnieniu z pracownikami Pracowni. będą badane następnego dnia.

WYTYCZNE PRZYJMOWANIA PRÓBEK

1.

WYTYCZNE OGÓLNE:

 

 

Próbki powinny być zabezpieczone w sposób uniemożliwiający przeniesienie drobnoustrojów poza opakowanie transportowe.

Materiał do badań mikrobiologicznych powinien być pobrany przed zastosowaniem antybiotyków.

Materiał powinien być pobrany w ilości zapewniającej pełne badanie mikrobiologiczne tzn. pozwalające na równoległe posianie go na kilku pożywkach.

Materiał do badania powinien być dostarczony najszybciej jak to możliwe. Na wynik bakteriologicznego badania, szczególnie oceny ilościowej, w sposób decydujący wpływa czas, jaki upłynął od momentu pobrania próbki do jej badania w Laboratorium i warunki jej transportu. Wynik oceny rodzaju i liczebności bakterii po kilku godzinach od pobrania może być zafałszowany, mikroorganizmy mogą nadmiernie namnażać się, przerastać i zdominować bakterie, które chcemy izolować.

Wskazane jest przesyłanie prób (np. wymazów) na podłożach transportowych. Czas transportu może wynosić do 4 dni.

Dla większości pobranych próbek właściwe jest transportowanie w pojemnikach z lodem lub w termosach schłodzonych do 4 º C.

 

 

Materiał zakaźny powinien być pakowany w sposób opisany w pkt. 12 Próby do badania w kierunku wścieklizny

 

 

Jeżeli stan próbki lub opakowania budzi zastrzeżenia (rozkład gnilny, uszkodzone opakowanie, niewłaściwy rodzaj próbek) należy wezwać kierownika pracowni lub osobę go zastępującą.

 

 

Wszystkie wątpliwości dotyczące prób należy uzgadniać ze zlecającym w obecności kierownika pracowni lub osoby go zastępującej.

2.

PRZECHOWYWANIE PRÓBEK W LABORATORIUM:

 

 

Próbki do badania można przechować do następnego dnia tylko po uzgodnieniu z kierownikiem Pracowni lub osobą go zastępującą i w warunkach przez nich zaleconych.

3.

ZWŁOKI:

 

          

tylko padłe ptaki i drobne zwierzęta (myszy, szczury, świnki morskie, norki, zające itp.) do badania bakteriologicznego dostarczane są w całości.

 

          

zwłoki zwierząt średniej wielkości mogą być przyjmowane wyłącznie po uzgodnieniu z kierownikiem pracowni lub osobą go zastępującą.

4.

WYCINKI NARZĄDÓW WEWNĘTRZNYCH

 

 

          

należy przysłać w osobnych, szczelnych opakowaniach (osobno narządy, osobno podwiązane jelita) w dniu pobrania wraz z dokładnym opisem - wywiadem

 

5.

WYMAZY

 

 

 

wymazy z naturalnych otworów ciała, ze skóry, ropni, przetok, zakażonych ran i błon śluzowych, np.: szyjki macicy i pochwy, migdałków, gardła, z napletka i wydzieliny cewki moczowej, odbytu, ucha zewnętrznego, itp. Wymazówki wykorzystuje się powszechnie do pobierania materiału w celu izolacji bakterii tlenowych i względnie beztlenowych, a także grzybów. Waciki suche trzeba uprzednio zwilżyć jałową wodą destylowaną lub izotonicznym roztworem soli mineralnych, co ułatwia pobieranie materiału, np. ze zmian suchych na skórze, a także zapobiega wysychaniu bakterii. Wymazy powinny być dostarczone w jałowych pojemnikach (probówkach) jak najszybciej od momentu pobrania ( najpóźniej do 2 godz. po pobraniu). Ich zanurzenie w podłożu transportowym po pobraniu materiału zapobiega zamieraniu czy też namnażaniu się bakterii. Większość bakterii przeżywa w nim do 48 godzin, a nawet dłużej, maksymalnie 4 dni.

Niezależnym ograniczeniem przy pobieraniu wymazów jest liczebność mikroorganizmów w miejscu, z którego wymaz jest pobierany. Aby skutecznie wykorzystać pobrany wymaz do wykonania posiewu i rozmazu do badań mikroskopowych, powinno w nim znajdować się co najmniej 10 mikroorganizmów. Po wysianiu na podłoża uzyskuje się wzrost tylko z około 10% wyjściowego inokulum drobnoustrojów.

 

 

 

6.

KREW

 

 

 

- należy dostarczyć w jałowej, jednorazowej strzykawce lub probówce ze szczelnym zamknięciem, do badania powinno się pobrać od 5 do 30 ml krwi, zależnie od wielkości zwierzęcia.

 

7.

MOCZ

 

 

 

- w ilości min. 5 ml, w jałowym naczyniu, ze szczelnym zamknięciem przekazany do badania w ciągu 1 godz. po pobraniu

 

8.

JAJA

 

 

 

- dostarczone w wyjałowionych wytłaczankach, nie naruszone skorupy, w ilości: jaja spożywcze - 1 próba zbiorcza 10 szt. lub wielokrotność, jaja wylęgowe z zamarłymi zarodkami z ZWD - 50 szt.

 

9.

WYPŁUCZYNY Z WORKA NAPLETKOWEGO OD BUHAJÓW

 

 

 

       - w zleceniu zwrócić uwagę na wpisanie godziny pobrania, gdyż próby do badań muszą dotrzeć przed upływem 8 h od momentu pobrania

       - próby powinny być dostarczone w jałowych pojemnikach , ok. 100ml objętości, przed upływem 8 h od momentu pobrania

       - prawidłowo pobrana próba jest bezbarwna z wyraźnym zmętnieniem

        - próba nie może zawierać domieszki moczu (kolor żółty) i takiej próby nie przyjmuje się do badania

        - wypłuczyny powinny być dostarczone w termotorbie w temp. ok. +4ºC (z wkładami chłodzącymi)

10.

NASIENIE

 

 

 

         nasienie mrożone musi być dostarczone w pojemniku z ciekłym azotem.

         nasienie świeże do badania bakteriologicznego ilościowo-jakościowego powinno być dostarczone w jałowym naczyniu, ze szczelnym zamknięciem, w termotorbie w temp. ok. +4ºC (z wkładami chłodzącymi), od knura powinno być pobrane min. 3 ml nasienia

11.

PRÓBY DO BADANIA BAKTERIOLOGICZNEGO W KIER. BRUCELOZY BYDŁA:

 

 

          

Wycinki poronionych / martwych płodów, wycinki łożyska - do badania dostarcza się w jałowych, szczelnie zamkniętych pojemnikach w stanie schłodzenia 2-4ºC lub zamrożone

▶  Wycinki z łożyska i błon płodowych - do badania dostarcza się wycinki chorobowo zmienionych liścieni o wymiarach 5x5 cm w jałowym szczelnie zamkniętym naczyniu

▶   Poronione płody lub martwe noworodki należy przesyłać w całości, w stanie możliwie świeżym jak najszybciej szczelnie opakowane.

▶   Wycinki poronionych / martwych płodów - do badania dostarcza się w jałowych, szczelnie zamkniętych pojemnikach wycinki następujących tkanek: wątroby, śledziony, płuc oraz zawartości żołądka.

 

12.

PRÓBY DO BADANIA W KIERUNKU WŚCIEKLIZNY:

 

 

 

▶   małe zwierzęta - całe zwłoki, średnie zwierzęta - cała głowa odcięta za drugim kręgiem szyjnym, duże zwierzęta - cała głowa lub mózg wraz z pniem mózgu, módżkiem i rogami Ammona ( hipocampus). Zwłoki małych zwierząt lub głowy zwierząt dużych są zawijane w papier absorpcyjny nasączony 10% wodnym roztworem formaliny, a następnie wkłada się je do plastikowego mocnego worka i szczelnie zamyka

▶   Jeżeli pobrany został tylko mózg (duże zwierzęta) należy włożyć go do plastikowego worka lub metalowego pojemnika hermetycznie zamykanego.

Numer kolejny próbki powinien być napisany pisakiem wodoodpornym na worku lub pojemniku. Pierwsza paczka wkładana jest do dużego worka, który jest szczelnie zamykany i umieszczany wewnątrz poliestrowego pojemnika wraz z workami z lodem i materiałem absorbcyjnym ( np. lignina). Przy transporcie na większe odległości można użyć suchego lodu do chłodzenia próbki. Pudełko polistyrenowe oklejane jest mocną taśmą samoprzylepną. Koperta zawierająca wszystkie potrzebne informacje o próbce jest dołączana do pudelka, które umieszczone jest wewnątrz pudelka kartonowego wyścielanego folią. Pudełko powinno posiadać wyraźny napis - UWAGA. MATERIAŁ ZAKAŹNY.

Materiał do badania wirusologicznego, o ile to możliwe, należy dostarczyć do laboratorium w stanie świeżym.

 

 

 

13.

STANY SANITARNE, WYMAZY POWIERZCHNIOWE

 

 

Wymaz powierzchniowe należy dostarczyć do badania w jałowych opakowaniach, schłodzone w temp. ok. 4 º C. najlepiej w ciągu 4 godzin od pobrania. W przypadku, gdy przewiduje się obecność środka dezynfekującego należy zaznaczyć to na zleceniu do badania.

Płytki kontaktowe należy dostarczyć w pojemniku chłodniczym o temp. od 1ºC do 4ºC najlepiej w ciągu 4 godzin od pobrania w sposób zabezpieczający przed zanieczyszczeniem. Do płytek należy dołączyć specyfikację zawierającą informację odnośnie użytych podłoży: dane producenta, daty ważności, nr serii. Laboratorium nie wydaje płytek kontaktowych - są one zakupywane przez zleceniodawcę.

14.

PRÓBY MLEKA SUROWEGO

 

 

Mleko do badań mikrobiologicznych hodowlanych w kierunku oznaczania liczby drobnoustrojów tlenowych w temp. 30ºC

 

 

Mleko należy dostarczyć w jałowym pojemniku o poj. ok. 100 ml

 

 

W celu zachowania parametrów mikrobiologicznych wskazane jest aby mleko przed pobraniem próby było schłodzone do temperatury nie wyższej niż 8ºC w przypadku codziennego odbioru mleka, oraz do nie więcej niż 6ºC, jeżeli mleko nie jest odbierane codziennie. Podczas transportu należy utrzymać system dalszego chłodzenia.

 

 

Czas od pobrania próbki do zbadania w Laboratorium nie może przekroczyć 36 godzin.

 

 


Mleko do badań w kierunku liczby komórek somatycznych metodą mikroskopową

 

 

Mleko świeże należy dostarczyć w jałowym pojemniku o poj. ok. 100 ml do 6 godzin od pobrania.

 

 

Mleko utrwalone konserwantem (z dodatkiem 0,6% kwasu bornego, 0,05% bronopolu lub 1% dwuchromianu potasu) można przechowywać w temp. 4ºC±2ºC nie dłużej niż 6 dni.

 

 


Mleko do badań w kierunku obecnosci substancji hamujących

 

 

Mleko powinno być świeże o normalnej kwasowości. Jeżeli zachodzi potrzeba badania w dniu następnym mleko należy schłodzić do temp. 4ºC i przechowywać nie dłużej niż 30 godz. od momentu pobrania.

Dopuszcza się mleko konserwowane wyłącznie konserwantem borowym.

 

15.

PRÓBY POBIERANE W RAMACH "Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonella"

 

 

Ogólne zasady pobierania, przechowywania i przesyłania próbek do badań (wg Instrukcji GIWpr-02010-11/2016, Rozporządzenie Komisji (WE) nr 200/2010, Rozporządzenie Komisji (WE) nr 517/2011, Rozporządzenie Komisji (WE) nr 200/2012, Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1190/2012

 

 

 1. próbki oraz próbki urzędowe należy pobierać z zachowaniem zasad aseptyki, do jałowych szczelnych plastikowych woreczków, probówek lub pojemników.

 2. próbki powinny być wysłane do Laboratorium w ciągu 24 godzin. Podczas transportu próbki powinny być chronione przed działaniem temperatury powyżej 25ºC i działaniem promieni słonecznych.

 3. Badanie powinno być przeprowadzone w ciągu 48 godzin po przyjęciu próbek do laboratorium oraz do 4 dni po pobraniu.

 4. Każda próbka lub próbka urzędowa powinna być starannie oznakowana i zaopatrzona w pismo przewodnie, zawierające dane wymienione w przepisach j.w.: m.in. w załączniku nr 5 GIWpr-02010-11/2016.
  Można stosować druk wewnętrzny ZHW: F-37/P Protokół pobrania próbek

W przypadku gdy:

1) pismo przewodnie dołączone do próbek kierowanych do badania laboratoryjnego nie zawiera co najmniej informacji wymaganych w instrukcji GIWpr-02010-11/2016,

2) ilość lub rodzaj materiału do badań nie spełnia wymagań określonych w załączniku do Rozporządzenia Komisji (WE) nr 200/2010, Rozporządzenia Komisji (WE) nr 517/2011, Rozporządzenie Komisji (WE) nr 200/2012, Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1190/2012

3) warunki transportu próbek do laboratorium nie spełniają wymagań określonych w/w rozporządzeniach

- Laboratorium informuje o tym hodowcę przy przyjęciu próbek do badania laboratoryjnego.

W przypadku gdy hodowca zdecydował o przeprowadzeniu badania laboratoryjnego, w sprawozdaniu z przeprowadzonych badań laboratoryjnych umieszcza się informację "Badanie laboratoryjne nie może być traktowane jako przeprowadzone zgodnie z wymaganiami programu zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach ..... gatunku kura (Gallus gallus)".SCHEMAT POBIERANIA PRÓBEK WłAŚCICIELSKICH
Program dla stad kur hodowlanych

Częstotliwość pobierania próbek

System utrzymania ptaków

Rodzaj pobranego Materiału

Liczba próbek właścicielskich

- u piskląt jednodniowych*

-

próbki wyciściółki wraz z mekonium z 10 pojemników transportowych z każdej dostawy (po 25 g z pojemnika)

10 x 25 g = 1 próbka zbiorcza

lub
▶ w przypadku pojemników bez wyściłki - wymazy powierzchniowe z dna 10 pojemników (pulowane w laboratorium w 1 próbkę)

10 wymazów = 1 próbka zbiorcza

lub
▶ pisklęta padłe (w tym również w czasie transportu), nie więcej niż 20 sztuk - pulowane w laboratorium w 1 próbkę

1-20 piskląt = 1 próbka zbiorcza

- w czwartym tygodniu życia,

 

- na 2 tygodnie przed rozpoczęciem składania jaj lub przed przeniesieniem do jednostki produkcyjnej,

 

- w okresie nieśności co 2 tygodnie

 

ściółkowy

▶ odchody

próbki o wadze nie mniejszej niż 1 g każda, zebrane z określonej liczby miejsc w kurniku zgodnie z poniższą tabelą

Liczba ptaków trzymanych w stadzie hodowlanym

Liczba próbek odchodów, które należy pobrać ze stada hodowlanego

250-349

200

350-449

220

450-799

250

800-999

260

1000 lub więcej

300

2 próbki zbiorcze

lub

▶ okładziny na buty 5 par

pięć par okładzin łączy się w minimum 2 próbki zbiorcze

lub

▶ okładziny na buty / kurz

lub

jedna para okładzin + dodatkowa próbka kurzu czyli 2 próbki zbiorcze

klatkowy

▶  odchody z taśm nawozowych, zgarniaków lub dołów

2 próbki x 150 g

* w przypadku, gdy nie ma możliwości obsadzania kurnika pisklętami w jednym czasie, dopuszcza się obsadzenie kurnika w odstępach maksymalnie kilkudniowych, pod warunkiem, że każda partia wprowadzanych piskląt zostanie zbadana zgonie z wymogami programu

 

SCHEMAT POBIERANIA PRÓBEK WŁAŚCICIELSKICH Program dla stad kur niosek

Częstotliwość pobierania próbek

System utrzymania ptaków

Rodzaj pobranego Materiału

Liczba próbek właścicielskich

 

- u piskląt jednodniowych *

 

▶  próbki wyściółki wraz z mekonium z 10 pojemników transportowych z każdej dostawy (po 25 g z pojemnika)

10 x 25 g = 1 próbka zbiorcza

lub

▶  w przypadku pojemników bez wyściółki - wymazy powierzchniowe z dna 10 pojemników (pulowane w laboratorium w 1 próbkę)

10 wymazów = 1 próbka zbiorcza

 

lub

▶  pisklęta padłe (w tym również w czasie transportu), nie więcej niż 20 sztuk - pulowane w laboratorium w 1 próbkę

1-20 piskląt = 1 próbka zbiorcza

- na 2 tygodnie przed rozpoczęciem składania jaj lub przed przeniesieniem do jednostki produkcyjnej,

 

- w wieku 24 +/- 2 tygodnie

 

- przynajmniej co 15 tygodni w okresie produkcji

ściółkowy
lub
wolnowybiegowy

okładziny na buty - 2 próbki

1 próbka = 1 para okładzin

 

2 próbki

łączone (pulowane) w 1 próbkę zbiorczą

klatkowy

odchody z taśm nawozowych, zgarniaków lub dołów - 2 próbki x 150 g

2 próbki x 150 g

łączone (pulowane) w 1 próbkę zbiorczą

* w przypadku, gdy nie ma możliwości obsadzania kurnika pisklętami w jednym czasie, dopuszcza się obsadzenie kurnika w odstępach maksymalnie kilkudniowych, pod warunkiem, że każda partia wprowadzanych piskląt zostanie zbadana zgonie z wymogami programu

 

SCHEMAT POBIERANIA PRÓBEK WŁAŚCICIELSKICH Program dla stad brojlerów

Częstotliwość pobierania próbek

Rodzaj pobranego Materiału

Liczba próbek właścicielskich

w okresie 3 tygodni przed przemieszczeniem ptaków do rzeźni

okładziny na buty - 2 próbki

1 próbka = 1 para okładzin

2 próbki

łączone (pulowane) w 1 próbkę zbiorczą

 

SCHEMAT POBIERANIA PRÓBEK WŁAŚCICIELSKICH Program dla indyków rzeźnych

Częstotliwość pobierania próbek

Rodzaj pobranego Materiału

Liczba próbek właścicielskich

w okresie 3 tygodni przed przemieszczeniem ptaków do rzeźni

okładziny na buty - 2 próbki

1 próbka = 1 para okładzin

2 próbki

łączone (pulowane) w 1 próbkę zbiorczą

 

POBIERANIE PRÓBEK URZĘDOWYCH DO BADAŃ LABORATORYJNYCH Program dla stad kur hodowlanych

 

System utrzymania ptaków

Rodzaj pobranego Materiału

Liczba próbek pobranych, przekazanych przez PLW do laboratorium

ściółkowy

odchody - liczba próbek pobieranych przez PLW powinna być zgodna z poniższą tabelą, PLW puluje pobrane próbki do 2 próbek złożonych

Liczba ptaków trzymanych w stadzie hodowlanym

Liczba próbek odchodów, które należy pobrać ze stada hodowlanego
(każda próbka o masie > 1g)

250-349

200

350-449

220

450-799

250

800-999

260

1 000 lub więcej

300


2 próbki złożone odchodów

lub

▶  okładziny na buty (5 par) - PLW pobiera 5 par okładzin na buty, które może spulować, ale tak aby były co najmniej 2 próbki złożone

Min. 2 próbki złożone, ale może być więcej próbek

lub

▶  okładziny na buty (co najmniej 1 para) + kurz

1 próbka okładzin na buty (przynajmniej 1 para) przypadająca na całą powierzchnię kurnika

+ 1 próbka kurzu - jeden lub więcej zwilżonych tamponów o całkowitej powierzchni wynoszącej co najmniej 900 cm2 (zawsze badana oddzielnie)

 

= 2 próbki zbiorcze

klatkowy

odchody

2 próbki po 150 g

*należy zebrać kurz z wielu powierzchni w kurniku tak, aby każdy tampon być dobrze pokryty kurzem z obu stron

POBIERANIE PRÓBEK URZĘDOWYCH DO BADAŃ LABORATORYJNYCH Program dla stad kur niosek

System utrzymania ptaków

Rodzaj pobranego Materiału

Liczba próbek pobranych, przekazanych przez PLW do laboratorium

klatkowy

odchody (po 150 g)

3 lub więcej próbek (zgodnie z przepisami rozporządzenia 517/2011

lub - 2 próbki okładzin/kału + co najmniej 1 próbka dodatkowa kurzu)

=2 próbki zbiorcze ( 2x okładziny/kał lub okładziny/kał + kurz

ściółkowy lub wolnowybiegowy

okładziny na buty 1 próbka = 1 para

klatkowy oraz

ściółkowy wolnowybiegowy

kurz

1 próbka kurzu 100 g lub jeden lub więcej zwilżonych tamponów* o całkowitej powierzchni wynoszącej co najmniej 900 cm2 (zawsze badana oddzielnie), zamiast jednej z próbek odchodów/okładzin na buty

*należy zebrać kurz z wielu powierzchni w kurniku tak, aby każdy tampon być dobrze pokryty kurzem z obu stron

POBIERANIE PRÓBEK URZĘDOWYCH DO BADAŃ LABORATORYJNYCH Program dla stad brojlerów

Rodzaj pobranego Materiału

Liczba próbek pobranych, przekazanych przez PLW do laboratorium

okładziny na buty

2 pary okładzin, które można połączyć w jedną próbkę (1 lub 2 próbki)

lub
okładziny na buty + kurz

1 para okładzin + 1 próbka kurzu 100 g (zawsze badane oddzielnie - 2 próbki)

 


Próbki w przypadku podejrzenia o zakażenie pał. Salmonella

 • 5 x 200-300g odchodów oraz dodatkowo 2 próbki kurzu po 250 ml każda, wszystkie próbki muszą być badane w laboratorium oddzielnie albo
 • badanie bakteriologiczne jelita ślepego oraz jajowodów u 300 ptaków albo
 • badanie bakteriologiczne skorupy oraz zawartości 4 000 jaj z każdego stada spulowane do próbek zbiorczych o maksymalnej liczbie 40 jaj.

Próbki w celu stwierdzenia skuteczności wykonanego oczyszczania i odkażania.

Próbki do badań laboratoryjnych stanowią:
 • 4 wymazy powierzchniowe z podłoża, w szczególności z miejsc popękanych, zagłębień lub połączeń konstrukcyjnych - w laboratorium łączone w jedną próbkę zbiorczą oraz
 • 4 wymazy powierzchniowe z kątów narożnych badanego pomieszczenia pobrane od poziomu podłogi do wysokości 1 m - w laboratorium łączone w jedną próbkę zbiorczą, oraz
 • 3 wymazy powierzchniowe z urządzenia służącego do karmienia - każdy wymaz pobrany z 5 metrów taśmy lub rynienki paszowej lub z 6 wybranych losowo karmideł - w laboratorium łączone w jedną próbkę zbiorczą, oraz
 • 2 wymazy powierzchniowe z systemu wentylacyjnego (każdy wymaz może być użyty do 3 wlotów lub wylotów tego systemu) - w laboratorium łączone w jedna próbkę zbiorczą, oraz
 • w przypadku programu dla stad kur hodowlanych, programu dla stad kur niosek oraz programu dla stad indyków hodowlanych - 2 wymazy powierzchniowe z magazynu jaj (z powierzchni sortownic, stołów) lub z końcowych 5 metrów systemu przeznaczonego do zbierania zniesionych jaj (taśmy) - w laboratorium łączone w jedną próbkę zbiorczą.

 

Zakład Wylęgu Drobiu

Rodzaj próby

Prób zbiorczych

Prób jednostkowych

Waga/ objętość

Uwagi

wkładki do szuflad lęgowych

1

5

1 m2

 

wymazy z szuflad lęgowych

1

5

5 x 0,9 m2

 

skorupki z jaj

1

 

250 g.

z 25 komór

 

16.

BADANIE GOŁĘBI I INNYCH PTAKÓW

 

 

 • Badanie kompleksowe
  Do badania przyjmujemy 3 szt. gołębi + 1 próbka kału
 • Wymazy od gołębi do badania mikrobiologicznego
  Do badania przyjmujemy wymazy na podłożu transportowym do 4 dni po pobraniu lub w jałowych probówkach bez podłoża do 4 godzin po pobraniu

 

17.

BADANIE KAŁU

 

 

Kał należy dostarczać w szczelnym pojemniku, najlepiej świeży.

Wykaz metod akredytowanych Pracowni Patologii

© 2007  •  ZHW Koszalin

Valid HTML 4.01 Transitional Poprawny CSS!