Pracownia Patologii

Tel.: kierownik: 94-343-90-35; umawianie próbek do badań, wyniki badań: asystenci: 94-343-90-34, laborantki 94-343-90-37
Próbki wymagające badania tego samego dnia przyjmowane są do godz. 1300.
Rozpoczęcie badania po 1300 możliwe jest jedynie po wcześniejszym uzgodnieniu z pracownikami Pracowni.

WYTYCZNE PRZYJMOWANIA PRÓBEK

1.

WYTYCZNE OGÓLNE:

 

Próbki powinny być zabezpieczone w sposób uniemożliwiający przeniesienie drobnoustrojów poza opakowanie transportowe.
Materiał do badań mikrobiologicznych powinien być pobrany przed zastosowaniem antybiotyków lub powinna być zamieszczona < informacja o użytych lekach, data podania leków oraz data pobrania próbki.
Materiał powinien być pobrany w ilości zapewniającej pełne badanie mikrobiologiczne.
Materiał do badania powinien być dostarczony najszybciej jak to możliwe. Na wynik bakteriologicznego badania, szczególnie oceny ilościowej, w sposób decydujący wpływa czas, jaki upłynął od momentu pobrania próbki do jej badania w Laboratorium i warunki jej transportu.
Dla większości pobranych próbek właściwe jest transportowanie w pojemnikach z lodem lub w termotorbach schłodzonych do 4 º C.

 

2.

ZWŁOKI:

 

 

Tylko padłe ptaki i drobne zwierzęta (myszy, szczury, świnki morskie, norki, zające itp.) do badania bakteriologicznego dostarczane są w całości. Zwłoki zwierząt średniej wielkości mogą być przyjmowane wyłącznie po uzgodnieniu z kierownikiem pracowni lub osobą go zastępującą.

 

3.

WYCINKI NARZĄDÓW WEWNĘTRZNYCH

          

 

Należy przysłać w osobnych, szczelnych opakowaniach (osobno narządy, osobno podwiązane jelita) w dniu pobrania wraz z dokładnym opisem . Nie powinien wykazywać cech rozkładu gnilnego, co dyskwalifikuje użycie go do badań.

 

4.

WYMAZY

 

          

 

Materiał do badań powinien być pobrany w sposób uniemożliwiający zanieczyszczenie mikroflorą postronną. Wymazy powinny być dostarczone jak najszybciej od momentu pobrania Ich zanurzenie w podłożu transportowym po pobraniu materiału zapobiega zamieraniu czy też namnażaniu się bakterii. Czas dostarczenia na podłożu transportowym maksymalnie 4 dni.

 

4.

MOCZ

 

          

 

W ilości min. 5 ml, w jałowym naczyniu, ze szczelnym zamknięciem przekazany w jak najkrótszym czasie po pobraniu do badania.

 

6.

JAJA

 

          

 

Dostarczone w wytłaczankach, nie naruszone skorupy - 1 próba zbiorcza 10 szt. lub wielokrotność.

 

7.

WYPŁUCZYNY Z WORKA NAPLETKOWEGO OD BUHAJÓW

 

 

 

W zleceniu zwrócić uwagę na wpisanie godziny pobrania, gdyż próby do badań muszą dotrzeć przed upływem 8 h od momentu pobrania.
Próby powinny być dostarczone w jałowych pojemnikach , ok. 100 ml objętości, przed upływem 8 h od momentu pobrania.
Prawidłowo pobrana próba jest bezbarwna z wyraźnym zmętnieniem.
Próba nie może zawierać domieszki moczu (kolor żółty) i takiej próby nie przyjmuje się do badania.
Wypłuczyny powinny być dostarczone w termotorbie w temp. ok. 4º C. (z wkładami chłodzącymi).

 

8.

NASIENIE

 

          

 

Nasienie mrożone musi być dostarczone w pojemniku z ciekłym azotem. Nasienie świeże do badania bakteriologicznego ilościowo-jakościowego powinno być dostarczone w jałowym naczyniu, ze szczelnym zamknięciem, w termotorbie w temp. ok. 4ºC (z wkładami chłodzącymi), od knura powinno być pobrane min. 3 ml nasienia.

 

9.

PRÓBY DO BADANIA BAKTERIOLOGICZNEGO W KIER. BRUCELOZY BYDŁA:

 

 

 

Wycinki poronionych / martwych płodów, wycinki łożyska - do badania dostarcza się w jałowych, szczelnie zamkniętych pojemnikach w stanie schłodzenia 2-4ºC lub zamrożone. Wycinki z łożyska i błon płodowych - do badania dostarcza się wycinki chorobowo zmienionych liścieni o wymiarach 5x5 cm w jałowym szczelnie zamkniętym naczyniu. Poronione płody lub martwe noworodki należy przesyłać w całości, w stanie możliwie świeżym jak najszybciej szczelnie opakowane. Wycinki poronionych / martwych płodów - do badania dostarcza się w jałowych, szczelnie zamkniętych pojemnikach wycinki następujących tkanek: wątroby, śledziony, płuc oraz zawartości żołądka.

 

10.

PRÓBY DO BADANIA W KIERUNKU WŚCIEKLIZNY:

 

 

 

Materiał do badań rutynowych stanowią całe zwłoki lub głowa. Próbki muszą być opakowane w sposób zabezpieczający przed wyciekiem zawartości, indywidualnie oznakowane. Opakowanie powinno posiadać wyraźny napis - UWAGA. MATERIAŁ ZAKAŹNY. Do każdej próbki dołączone są dokumenty podpisane przez urzędowego lekarza weterynarii.

 

11.

STANY SANITARNE, WYMAZY POWIERZCHNIOWE

 

Wymaz powierzchniowe należy pobrać na gąbki, tampony lub wymazówki, dostarczyć do badania w jałowych opakowaniach, schłodzone w temp. ok. 5ºC . Najlepiej w ciągu 2 godzin od pobrania, schłodzone nie dłużej niż 4 godziny. W przypadku, gdy przewiduje się obecność środka dezynfekującego należy zaznaczyć to na zleceniu do badania. Płytki kontaktowe należy dostarczyć w pojemniku chłodniczym o temp. od 1ºC do 5ºC najlepiej w ciągu 4 godzin od pobrania w sposób zabezpieczający przed zanieczyszczeniem. Do płytek należy dołączyć specyfikację zawierającą informację odnośnie użytych podłoży: dane producenta, daty ważności, nr serii. Laboratorium nie wydaje płytek kontaktowych - są one zakupywane przez zleceniodawcę.

 

12.

PRÓBY MLEKA SUROWEGO

 

Mleko do badań mikrobiologicznych hodowlanych w kierunku oznaczania liczby drobnoustrojów tlenowych w temp. 30ºC. Mleko należy dostarczyć w jałowym pojemniku o poj. ok. 100 ml.
W celu zachowania parametrów mikrobiologicznych wskazane jest, aby mleko przed pobraniem próby było schłodzone do temperatury nie wyższej niż 8ºC w przypadku codziennego odbioru mleka, oraz do nie więcej niż 6ºC, jeżeli mleko nie jest odbierane codziennie. Podczas transportu należy utrzymać system dalszego chłodzenia. Czas od pobrania próbki do zbadania w Laboratorium nie może przekroczyć 36 godzin.
Mleko do badań w kierunku liczby komórek somatycznych metodą mikroskopową
Mleko świeże należy dostarczyć w jałowym pojemniku o poj. ok. 100 ml do 6 godzin od pobrania.
Mleko do badań w kierunku obecności substancji hamujących
Mleko powinno być świeże o normalnej kwasowości. Jeżeli zachodzi potrzeba badania w dniu następnym mleko należy schłodzić do temp. 4ºC i przechowywać nie dłużej niż 30 godz. od momentu pobrania.

 

13.

BADANIE KAŁU

 

Kał należy dostarczać w szczelnym pojemniku, najlepiej świeży.

 

14.

PRÓBY POBIERANE W RAMACH "Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonella"

 

Ogólne zasady pobierania, przechowywania i przesyłania próbek do badań (wg Instrukcji GIWpr-02010-11/2016, Rozporządzenie Komisji (WE) nr 200/2010, Rozporządzenie Komisji (WE) nr 517/2011, Rozporządzenie Komisji (WE) nr 200/2012, Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1190/2012

  1. Próbki oraz próbki urzędowe należy pobierać z zachowaniem zasad aseptyki, do jałowych szczelnych plastikowych woreczków lub pojemników.
  2. Podczas transportu próbki powinny być chronione przed działaniem temperatury powyżej 25ºC i działaniem promieni słonecznych.
  3. Badanie powinno być przeprowadzone do 48 godz. po ich przyjęciu i w ciągu 4 dni po pobraniu.
  4. Każda próbka lub próbka urzędowa powinna być starannie oznakowana i zaopatrzona w pismo przewodnie, zawierające dane wymienione w przepisach j.w.: m.in. w załączniku nr 5 GIWpr-02010-11/2016.
Można stosować druk wewnętrzny ZHW: F-37/P Protokół pobrania próbek

W przypadku gdy:
  1. pismo przewodnie dołączone do próbek kierowanych do badania laboratoryjnego nie zawiera co najmniej informacji wymaganych w instrukcji GIWpr-02010-11/2016,
  2. ilość lub rodzaj materiału do badań nie spełnia wymagań określonych w załączniku do Rozporządzenia Komisji (WE) nr 200/2010, Rozporządzenia Komisji (WE) nr 517/2011, Rozporządzenie Komisji (WE) nr 200/2012, Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1190/2012
  3. warunki transportu próbek do laboratorium nie spełniają wymagań określonych w/w rozporządzeniach

- Laboratorium informuje o tym hodowcę przy przyjęciu próbek do badania laboratoryjnego.
W przypadku gdy hodowca zdecydował o przeprowadzeniu badania laboratoryjnego,
w sprawozdaniu z przeprowadzonych badań laboratoryjnych umieszcza się informację "Badanie laboratoryjne nie może być traktowane jako przeprowadzone zgodnie z wymaganiami programu zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach ..... gatunku kura (Gallus gallus)".

SCHEMAT POBIERANIA PRÓBEK WŁAŚCICIELSKICH
Program dla stad kur hodowlanych - reprodukcyjne

System utrzymania ptaków

Rodzaj pobranego Materiału /liczba próbek

Liczba badanych próbek w laboratorium

Pojemniki transportowe oraz pisklęta

1 dniowe

próbki wyściółki wraz z mekonium z 10 pojemników transportowych

1 próbka zbiorcza

lub
- w przypadku pojemników bez wyściółki - wymazy powierzchniowe z dna 10 pojemników (pulowane w laboratorium w 1 próbkę)

1 próbka zbiorcza

lub
- pisklęta padłe (w tym również w czasie transportu), nie więcej niż 20 sztuk - pulowane w laboratorium w 1 próbkę

1 próbka zbiorcza

ściółkowy

- odchody

2 próbki zbiorcze

lub

- okładziny na buty 5 par

2 próbki zbiorcze

lub

- okładziny na buty / kurz

2 próbki zbiorcze

klatkowy

- odchody 2 x 150 g

2 próbkiSCHEMAT POBIERANIA PRÓBEK WŁAŚCICIELSKICH
Program dla stad kur niosek

System utrzymania ptaków

Rodzaj pobranego Materiału /liczba próbek

Liczba badanych próbek w laboratorium

Pojemniki transportowe oraz pisklęta

1 dniowe

- próbki wyścióki wraz z mekonium z 10 pojemników transportowych z każdej dostawy

1 próbka zbiorcza

lub

- w przypadku pojemników bez wyściólki - wymazy

powierzchniowe z dna 10 pojemników (pulowane w laboratorium w 1 próbkę)

1 próbka zbiorcza

lub

▶ pisklęta padłe (w tym również w czasie transportu), nie więcej niż 20 sztuk - pulowane w laboratorium w 1 próbkę

1 próbka zbiorcza

ściółkowy lub
wolnowybiegowy

okładziny na buty - 2 próbki

1 próbki zbiorcza

klatkowy

odchody 2 próbki x 150 g

1 próbka zbiorczaSCHEMAT POBIERANIA PRÓBEK WŁAŚCICIELSKICH
Program dla stad brojlerów

Rodzaj pobranego Materiału / liczba próbek

Liczba badanych próbek w laboratorium

okładziny na buty - 2 próbki

1 próbka zbiorczaSCHEMAT POBIERANIA PRÓBEK WŁAŚCICIELSKICH
Program dla stad indyków

Rodzaj pobranego Materiału / liczba próbek

Liczba badanych próbek w laboratorium

okładziny na buty - 2 próbki

1 próbka zbiorczaSCHEMAT POBIERANIA PRÓBEK URZĘDOWYCH
Program dla stad kur hodowlanych

Rodzaj pobranego Materiału / liczba próbek

Liczba badanych próbek w laboratorium

odchody 2 x 150 g

2 próbki

lub

▶ okładziny na buty (5 par) -

2 próbki

lub

▶ okładziny na buty (co najmniej 1 para) + kurz

1 próbka okładzin na buty + 1 próbka kurzu

= 2 próbki

odchody 2 x 150 g

2 próbkiSCHEMAT POBIERANIA PRÓBEK URZĘDOWYCH
Program dla stad kur niosek

Rodzaj pobranego Materiału / liczba próbek

Liczba badanych próbek w laboratorium

odchody 2 x 150 g

2 próbki zbiorcze

okładziny na buty 1 próbka + próbka kurzu

2 próbki zbiorczeSCHEMAT POBIERANIA PRÓBEK URZĘDOWYCH
Program dla stad brojlerów

Rodzaj pobranego Materiału / liczba próbek

Liczba badanych próbek w laboratorium

okładziny na buty 2 pary

1 próbka zbiorcza

lub
okładziny na buty + kurz

2 próbki

 

Próbki w celu stwierdzenia skuteczności wykonanego oczyszczania i odkażania. Próbki do badań laboratoryjnych stanowią:

© 2007  •  ZHW Koszalin

Valid HTML 4.01 Transitional Poprawny CSS!