Pracownia Mikrobiologii Środków Spożywczych tel.: 094-343-90-41

   Jako Laboratorium spełniające wymagania Polskiego Centrum Akredytacji mamy obowiązek dostosować dokumentację systemową Zakładu o informacje w zakresie dostarczanych próbek do badań: czy próbki zostały pobrane zgodnie z przepisami/normami, czy sposób pobrania próbek gwarantuje ich reprezentatywność, czy pobranie nie gwarantuje reprezentatywności próbek oraz czy pobrano próbki zgodnie z planem pobierania próbek, czy dostarczone próbki nie są objęte planem pobierania próbek. W nowych formularzach zleceń na badania znajdują się te informacje, które prosimy uzupełnić.
Jednocześnie prosimy klientów zlecających nam planowo próbki do badań o dostarczenie harmonogramów badania swoich produktów. Honorujemy również uzgodniony plan badań z klientem w formie ustnej.

Kryteria przyjęcia próbek do badań mikrobiologicznych żywności

 1. Próbki do badań mikrobiologicznych przyjmowane są w dni robocze do godz. 1500. Próbki wymagające badania w tym samym dniu należy dostarczyć do Laboratorium do godziny 1300. Ze względów technicznych oraz w celu sprawnego przeprowadzenia badań wskazane jest powiadomienie pracowni o zamiarze dostarczenia próbek co najmniej w dniu poprzedza-jącym dostarczenie próbki do Laboratorium.
 2. Laboratorium nie pobiera próbek do badań. Za prawidłowe pobranie próbek o badań
  i dostarczenie ich do Laboratorium odpowiada zleceniodawca.
 3. Formularz zlecenia dostępny jest tutaj. Konieczne jest podanie wszystkich danych zawartych w treści formularza zlecenia.
 4. Próbki nie podlegają dzieleniu pomiędzy pracowniami. Do badań zlecanych w różnych pracowniach powinny być dostarczane odrębne próbki, zgodnie z odpowiednimi kryteriami.
 5. Laboratorium może odstąpić od przyjęcia próbek do badań, jeżeli: stan próbki uniemożliwia prawidłowe przeprowadzenie badań, gramatura próbki jest niewystarczająca do liczby zlecanych kierunków badań oraz gdy klient zalega z opłatami za wcześniej dla niego wykonane badania.
 6. W punkcie Przyjęcia Prób dostarczona próbka podlega weryfikacji zgodności z opisem zawartym w zleceniu pod względem stanu, opakowania, gramatury oraz temperatury (gdy jest to wymagane).
 7. Próbki należy dostarczać w opakowaniach czystych, bezwonnych, nieuszkodzonych, zapewniających zabezpieczenie przed wtórnym zanieczyszczeniem, oznaczone w sposób umożliwiający ich identyfikację.
 8. Próbki należy dostarczyć w jak najkrótszym czasie od ich pobrania, w torbie termicznej.
  W przypadku konieczności pomiaru temperatury przyjmowanej próbki, pracownik Punktu Przyjęć Próbek dokona takiego pomiaru i odnotuje temperaturę próbki na formularzu Zlecenia na badanie.
 9. Wielkość próbek do badań:
  W przypadku żywności niepakowanej
  (sprzedawanej luzem) wielkość badanej próbki nie może być mniejsza niż 200g
  w przypadku batonów drobnych (parówki, serdelki) za próbkę przyjmuje się kolejne batony o łącznej masie nie mniejszej niż 100g. W przypadku batonów ciętych np. wędzonki, grube kiełbasy odcinek stanowiący próbkę pierwotną nie powinien być krótszy (cieńszy) niż 10 cm
  Produkty paczkowane, pakowane w modyfikowanej atmosferze - opakowanie jednostkowe
  Ryby świeże i mrożone - co najmniej 300g na 1 próbkę
  Przetwory rybne-opakowanie jednostkowe, ryby wędzone minimum 1 tuszka nie mniej niż 250g
  Mięso mielone, garmażeryjne sprzedawane luzem, wielkość badanej próbki nie mniejsza niż 200g, oryginalne opakowania jednostkowe

Wykaz metod akredytowanych Pracowni Mikrobiologii Środków Spożywczych