Pracownia Mikrobiologii Pasz

Zasady przyjmowania próbek

Punkt Przyjęcia Próbek strefa A
Próbki wymagające badania tego samego dnia przyjmowane są do godziny 1400.
Próbki środowiskowe powinny być dostarczane w sterylnych woreczkach np. typu Whirl-Pak.

 • każda próbka powinna być osobno zapakowana, zabezpieczona w sposób uniemożliwiający zanieczyszczenie i uszkodzenie, oznakowana w sposób umożliwiający identyfikację <
 • wycinki z tusz zwierząt rzeźnych - pakowane w sterylne woreczki np. Whirl-Pak, powierzchnia pobranej próbki 20 cm2
  (4 krążki po 5 cm2; średnica ok. 2,5 cm; grubość ok. 2 mm),
  temperatura transportu 1 - 8 ºC (informacja o temperaturze dostarczonych próbek musi być odnotowana w uwagach do zlecenia),
  czas transportu nie może przekroczyć 24 godzin od momentu pobrania. W przypadku braku możliwości dostarczenia próbek w dniu pobrania, dopuszcza się przechowywanie próbek
  w temperaturze 3 ºC ± 2 ºC maksymalnie do 24 godzin. Fakt ten należy odnotować w uwagach do zlecenia.
  W dokumentach towarzyszących próbce oprócz informacji ogólnych powinna być umieszczona data i godzina pobrania wycinków, rodzaj tusz, numery ubojowe
 • wymazy z tusz zwierząt rzeźnych - pakowane w sterylne woreczki np. Whirl-Pak, powierzchnia pobranej próbki 400 cm2,
  temperatura transportu 1 - 8 ºC (informacja o temperaturze dostarczonych próbek musi być odnotowana w uwagach do zlecenia),
  czas transportu nie może przekroczyć 24 godzin od momentu pobrania. W przypadku braku możliwości dostarczenia próbek w dniu pobrania, dopuszcza się przechowywanie
  w temperaturze 3 ºC ± 2 ºC maksymalnie do 24 godzin. Fakt ten należy odnotować w uwagach do zlecenia.
  W dokumentach towarzyszących próbce oprócz informacji ogólnych powinna być umieszczona data i godzina pobrania wymazów, rodzaj tusz, numery ubojowe

Punkt Przyjęcia Próbek strefa B

 • każda próbka powinna być osobno zapakowana, zabezpieczona w sposób uniemożliwiający zanieczyszczenie i uszkodzenie, oznakowana w sposób umożliwiający identyfikację
 • próbki do badań urzędowych - wielkość próbki 500 g lub 500 ml
 • próbki do badań usługowych - wielkość próbki nie mniej niż 200 g lub 200 ml
 • w przypadku zlecenia, na którym nie ma informacji odnośnie gramatury przyjmowanych próbek, pracownik Punktu musi dokonać ważenia i umieścić wyniki w uwagach do Umowy/zlecenia
 • w Umowie/zleceniu na wykonanie badań powinna znaleźć się informacja na temat numeru partii, masy lub objętości partii, oznakowania pojemników.

Każdą wątpliwość związaną z Umową/Zleceniem, kierunkiem badań, terminem wykonania badań, przyjęciem próbek do badań należy uzgadniać z personelem pracowni.

Wykaz metod akredytowanych Pracowni Mikrobiologii Pasz