Pracownia Chemiczna tel.: 094-343-90-46

   Próbki na badania w kierunkach chemicznych przyjmowane są w godz. od 700 - 1500 każdego dnia roboczego. W przypadku badań w kierunkach LZA i histaminy próbki dostarczone po godzinie 1200 będą badane następnego dnia. Próbki dostarczone do badań powinny być reprezentatywne tj. minimalna masa próbki z partii produkcyjnej powinna wynosić nie mniej niż 500 g.

Badanie WWA
   Próbki powinny być dostarczone w obojętnych, niezawierająch WWA, odpowiednio chroniących przed światłem szklanych pojemnikach.
Gdy jest to niemożliwe, należy przynajmniej unikać bezpośredniego kontaktu próbki z tworzywem sztucznym np. w przypadku próbek stałych przez owinięcie w folię aluminiową przed umieszczeniem w pojemniku
Wielkość próbki badanej powinna wynosić co najmniej 1 kg. Minimalna liczba próbek pierwotnych pobieranych z partii musi być zgodną z liczbą podaną w tabeli poniżej

Masa i objętość partii/podpartii
(w kg lub litrach)
Minimalna liczba próbek pierwotnych,
które należy pobrać
< 503
≥ 50 oraz ≤ 5005
> 50010

Techniki badawcze / kierunki:

badanie wykonywane są technikami klasycznej chemii analitycznej:
  • ekstrakcja,
  • destylacja,
  • mineralizacja,
  • analiza wagowa,
  • analiza miareczkowa,
oraz technikami chemii instrumentalnej tj;
  • spektrofotometria,
  • HPLC przy zastosowaniu detektorów MS, DAD, FLD,
  • GC z detektorami MS/MS i ECD.

Pracownicy Pracowni Chemicznej udzielają wszelkich informacji dotyczących stosowanych metod badawczych i ich niepewności.

Wykaz metod akredytowanych Pracowni Chemicznej